โปรแกรมทัวร์เกาะนาวโอพีเดย์ทริป เกาะนาวโอพีหาดคุณนาย

เดย์ทริป นาวโอพี

โปรแกรมทัวร์เกาะนาวโอพีเดย์ทริป หาดคุณนาย
รายละเอียดโปรแกรม

ผู้ใหญ่ 3,900 บาท เด็ก 2,900 บาท

เวลา / โปรแกรม
08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทําเอกสารผ่านแดน
08:45 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมือง
09:00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน “วิคตอเรีย พอยท์” ผ่านเกาะต่างๆ มุ่งหน้าสู่ เกาะนาวโอพีบนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ดําน้ําตื้น น้ําดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง
10:45 น. เดินทางถึง เกาะนาวโอพีนําทุกท่านชมน้ําทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพีที่เต็มไปด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้น้ําที่ทุกท่านรอคอย ดําน้ําชมปะการัง ทุ่งดอกไม้ทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ณ เทอเรส ริมหาด พักผ่อนตมอัธยาศัย
14.00 น. นําทุกท่านดําน้ําชมปะการัง บริเวณ หาดคุณนาย
15:00 น. เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า
16:30 น. ถึงท่าเรือ เกาะสอง ผ่านขั้นตอนการผ่านแดนออกจากประเทศพม่า
17:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก

*** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ คลื่นลมในทะเล และขั้นตอนการผ่านแดน ***

เดย์ทริป เกาะนาวโอพี

หมายเหตุ:

 • ในกรณีที่ทําอุปกรณ์ดําน้ําตื้นสูญหาย ท่านต้องชําระค่าเสียหายดังนี้
  • หน้ากากดําน้ํา 500 บาท/อัน , ท่อหายใจ 500 บาท/อัน
 • สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้
  • รถรับส่ง ท่ารถ/สถานีขนส่ง/โรงแรมในเมืองระนอง-ท่าเรือแกรนด์อันดามัน
  • ทริปดําน้ําทะเลพม่า 1 วัน (ด้วยเรือเร็ว)
  • ค่าผ่านแดน และค่าธรรมเนียมการขึ้นเกาะพม่า
  • ประกันอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยว
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดําน้ํา
  • อาหารเช้า 1 มื้อ (ขนม,ชา,กาแฟ) อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • สิ่งที่ท่านควรนําติดตัวมา
  • บัตรประจําตัวประชาชน กรณีคนไทย (พาสปอร์ต กรณีชาวต่างชาติ)
  • ชุดว่ายน้ํา, ครมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ:

 • รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือแกรนด์อันดามัน หรือ สนามบิน-โรงแรมในเมืองระนอง 300 บาท/คน/เที่ยว
 • เริ่มทริป 15 ตค. 61 – 20 พค. 62 ออกเดินทางทุกวัน ศุกร์เสาร์และอาทิตย์

พิเศษจองผ่าน Line@: @lipelovers รับส่วนลดท่านละ 200 บาท