สตูลไม่ได้มีแค่เกาะหลีเป๊ะ

ส ตู ล ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ เ ก า ะ ห ลี เ ป๊ ะ . . .
 
“เที่ยวสตูล เกาะสาหร่าย ชมปูดำ!! ลุยป่า ธรรมชาติสุดๆ”
 
#lnwgadget
#เกาะสาหร่าย
#สตูล
 
ขอบคุณคลิปสวยๆจาก Gittipong Vray