ทัวร์เกาะไม้ท่อน 1 วัน (1 Day Trip)

ทัวร์เกาะไม้ท่อน

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ราคาท่านละ 2,400 บาท

โปรแกรมทัวร์เกาะไม้ท่อน
 
8.30-9.30 : รถรับจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ
10.15 : เดินทางถึงเกาะไม้ท่อน พักผ่อนตามอัธยาศัย
10.45 : ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม และฝูงปลานานาชนิด
12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 : ชมจุดชมวิว
14.00 : รับประทานอาหารว่าง จากนั้นพักผ่อน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
15.30 : เดินทางออกจากเกาะ กลับสู่ที่พัก
 
เวลาและโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจำนวนนักท่องเที่ยว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
 
: ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม
 
 
ราคาทัวร์รวม :
 
รถรับ-ส่ง, อุปกรณ์ดำน้ำ, อาหารและเครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์, ค่าอุทยาน
ข้อมูลอื่น : โปรแกรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าไปเพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสุญหาย,ไม่แน่นำสตรีมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ และคนมีโรคประจำตัวซื้อโปรแกรม
 

 หมายเหตุ
-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ
-โปรแกรม Join ทริปกับ Love Andaman
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย